0
Sėkmingai pridėta į krepšelį
Kiekis
Suma
Yra 0 prekės krepšelyje Yra 1 prekė jūsų krepšelyje
Pristatymas  Bus apskaičiuota
Suma
Tęsti apsipirkimą Užsakyti

ĮMONĖS KLIENTŲ PRIVATUMO POLITIKA

 

MB „Trenk.lt“ (Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis nustato klientų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. MB „Trenk.lt“ teikiamų paslaugų gavėjai ir prekių pirkėjai yra fiziniai asmenys (duomenų subjektai), todėl tvarkant asmens duomenis reikalaujama didesnio dėmesio ir priežiūros.

 

Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

 

Jūsų duomenų valdytojas yra MB „Trenk.lt“, juridinio asmens kodas 304420613, adresas A. Smetonos g. 6, Panevėžys, tel. +370 638 53347, el. paštas pagalba@trenk.lt.

 

 1.     MB „Trenk.lt“ renkami ir tvarkomi asmens duomenys

 

Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. MB „Trenk.lt“ renka asmeninę informaciją tiesiogiai iš klientų. MB „Trenk.lt“ taip pat gali rinkti asmeninę informaciją iš socialinių tinklų paskyrų, kuriose dalijamasi informacija apie tai, kaip naudojami MB „Trenk.lt“ socialiniuose tinkluose esančių paskyrų įrašai. Asmens duomenų, surinktų per socialinių tinklų paskyras, naudojimui taikoma konkrečių socialinių tinklų privatumo politikos, reglamentuojančios asmens duomenų tvarkymą socialinių tinklų puslapiuose.

 

 1.     Asmens duomenys

 

MB „Trenk.lt“ savo veikloje tvarko šiuos asmens duomenis:

 

Klientų (pirkėjų, paslaugų gavėjų):

-      vardas, pavardė;

-      adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

-      MB „Trenk.lt“ parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų informacija.

 

Elektroninės parduotuvės pirkėjų:

-      vardas, pavardė;

-      adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

-      duomenys apie vykdomą užsakymą elektroninėje parduotuvėje;

-      banko sąskaitos numeris;

-      duomenys apie socialinių tinklų paskyras.

 

Paklausimą pateikusių asmenų:

-      paklausimo turinys ir jo metu pateikti duomenys.

 

Naujienlaiškių gavėjų:

-      elektroninio pašto adresas;

-      vardas, pavardė.

 

 1.     Kaip yra renkami asmens duomenys

 

MB „Trenk.lt“ asmens duomenis renka:

 

-      pateikiant užsakymą per elektroninę parduotuvę;

-      sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, paslaugų teikimo sutartį;

-      pateikiant paklausimą;

-      užsisakant MB „Trenk.lt“ naujienlaiškius;

-      užpildant anketų formas.

 

 1.     Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

MB „Trenk.lt“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 

-      vykdomos veiklos (mažmeninės prekybos, elektroninės prekybos, paslaugų teikimo) administravimo;

-      sutarčių sudarymo ir vykdymo;

-      atsakant į gautą paklausimą;

-      tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo);

-      apklausų, siekiant pagerinti įmonės veiklą, atlikimo.

 

MB „Trenk.lt“ klientų duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais, jeigu dėl to yra gautas klientų sutikimas.

 

 1.     Teisiniai pagrindai

 

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai priklauso nuo tvarkomų asmens duomenų kiekio, kategorijos, rūšies. MB „Trenk.lt“, pirmiausia, tvarko asmens duomenis sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu arba patvirtinus užsakymą elektroninėje parduotuvėje. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi esant duomenų valdytojo teisėtiems interesams, jei toks tvarkymas nepagrįstai nepažeidžia MB „Trenk.lt“ klientų interesų ar teisių.

 

MB „Trenk.lt“ kontaktinius duomenis tvarko naujienlaiškių ar kitos informacijos siuntimui, esant klientų sutikimui.

 

 1.     Prieiga prie asmens duomenų ir jų perdavimas

 

MB „Trenk.lt“ darbuotojai turi prieigą prie klientų asmens duomenų, jei šie duomenys yra reikalingi siekiant atlikti savo pareigas.

 

MB „Trenk.lt“ gali įtraukti trečiąsias šalis (partnerius, paslaugų teikėjus) teikiant klientams paslaugas, parduodant ir pristatant prekes (pvz., kurjerių įmones ir kt.). Tokiu atveju trečiajai šaliai (partneriams, paslaugų teikėjams) perduodami tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini paslaugų suteikimui, ir užtikrinama, kad trečioji šalis garantuoja reikiamą asmens duomenų apsaugos lygį.

 

MB „Trenk.lt“ užtikrina, kad asmens duomenys nėra perduodami už EEE ribų.

 

 1.     Asmens duomenų saugumas

 

Asmens duomenys yra saugomi serveriuose, esančiuose Europos Sąjungoje.

 

MB „Trenk.lt“ taiko tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

Esant asmens duomenų pažeidimui, kurie gali kelti didelę riziką MB „Trenk.lt“ klientų privatumui, MB „Trenk.lt“ apie tokį pažeidimąpraneša klientams ir valdžios institucijoms.

 

 1.     Duomenų subjekto teisės

 

MB „Trenk.lt“ klientai, kurių duomenys tvarkomi duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

-      žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

-      susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

-      reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

-      savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

-      reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

-      teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

-      teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

MB „Trenk.lt“ gali neištrinti asmens duomenų, jei yra teisėtas interesas juos saugoti.

 

Klientai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą naudoti tuos duomenis, kurių tvarkymui tam tikriems tikslams yra davę sutikimą.

 

MB „Trenk.lt“ gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

 1.     Asmens duomenų saugojimas

 

MB „Trenk.lt“ klientų asmens duomenys bus saugomi paslaugų teikimo MB „Trenk.lt“ laikotarpiu ir dar 2 (du) metus po užsakymo įvykdymo dienos ir (ar) duomenų gavimo dienos. Sudarytos sutartys yra saugomos 2 (du) metus po sutarties įvykdymo dienos, pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus. Po 2 (dviejų) metų asmeninė informacija bus ištrinta. Duomenys, naudojami sutikimo pagrindu, saugomi iki tol, kol duomenų subjektas nepanaikina (neatšaukia) savo sutikimo dėl šių duomenų tvarkymo nurodytu tikslu.

 

Asmens duomenys gali būti saugomi anonimiškai mokslinių tyrimų tikslais.

 

Ginčo atveju asmens duomenys saugomi tol, kol ginčas bus išspręstas.

 

 1.          Slapukai

 

Slapukų naudojimą MB „Trenk.lt“ interneto svetainėje reglamentuoja paskelbta privatumo ir „slapukų“ politikos sąlygos, kurios skelbiamos MB „Trenk.lt“ internetinėje svetainėje www.trenk.lt.

 

 1.          Kitos sąlygos

 

Pranešimams siųsti bus naudojamas MB „Trenk.lt“ klientų elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris. Jei klientai nenori būti informuojami, jie gali atsisakyti šių pranešimų.

 

Naujienlaiškiams siųsti bus naudojamas MB „Trenk.lt“ klientų elektroninio pašto adresas, užsisakant naujienlaiškių siuntimą. Klientai gali bet kada atsisakyti naujienlaiškių, kreipdamiesi el. paštu pagalba@trenk.lt.

 

Jei turite klausimų, prašymų ar skundų dėl MB „Trenk.lt“ klientų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su MB „Trenk.lt“. MB „Trenk.lt“ klientai turi teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt arba L. Sapiegos g. 17, Vilnius), jei sužino, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jų teisės.

 

MB „Trenk.lt“ turi teisę keisti šią Privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas MB „Trenk.lt“ interneto svetainėje. Esant esminiams privatumo politikos pakeitimams, MB „Trenk.lt“ klientams bus pranešta el. paštu.